آشنایی با درمان هیجان مدار

کلاس آموزش آنلاین رایگان

آشنایی با درمان هیجان مدار

مدرس : الهام اروجنی

دانش آموخته پروفسور گرینبرگ

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی