آموزش مهارت های مقابله ای (پیشگیری از کودک آزاری ) ویژه والدین ،مربیان،معلمان

وبینار رایگان

آموزش مهارت های مقابله ای (پیشگیری از کودک آزاری )  ویژه والدین ،مربیان،معلمان

مدرس: زهرا سادات نریمان وند