ارتباط سازمانی با رویکرد کوچینگ

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

ارتباط سازمانی با رویکرد کوچینگ

خانم مریم ارشدی

 

یک شنبه 11 آبان ماه
ساعت 10 تا 12