سرور ماندگاردر حوزه سبک زندگی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

سرور ماندگار در حوزه سبک زندگی وتاثیر بر غم وافسردگی در ارتقاء سلامت روان

خانم زهرا مردی کارشناس ارشد مشاوره

 

سه شنبه ۲۲ مهر ماه
ساعت ۲ تا ۳.۳۰

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی و کد ملی استفاده کنید

مانند : علی صادقی 3251100000

برای ورود برروی دکمه JOIN کلیک کنید

برای ACCSESS CODE از 123 انگلیسی استفاده کنید