مشاوره تحصیلی

_

مشاوران مجموعه رهنمون در جلسات مشاوره تحصیلی موضوعات زیر را با شما مطرح خواهند کرد

اختلالات یادگیری (خواندن، نوشتن، محاسبات)

اضطراب امتحان

افت تحصیلی

روش های مطالعه و برنامه ریزی های تحصیلی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!