مشاوره خانواده

_

مشاوران مجموعه رهنمون در جلسات مشاوره خانواده موضوعات زیر را با شما مطرح خواهند کرد

زوج درمانی و ارتقا کیفیت زندگی زناشویی

روابط بین فرزندان و مشکلات تربیتی

مشکلات ارتباطی والدین با فرزندان

مشکلات ارتباطی با همسر و خانواده همسر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!