مشاوره شغلی و سازمانی

_

مشاوران مجموعه رهنمون در جلسات مشاوره شغلی و سازمانی موضوعات زیر را با شما مطرح خواهند کرد

اجرای دوره های آموزشی

معاینات ادواری پرسنل

آزمون های استخدامی فراگیر

روانشناسی سازمانی و کار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!