کارگاه مهارت ارتباطی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

کارگاه مهارت ارتباطی

مهارتهای زندگی بین زوجین

مهارت مقابله با استرس زوجین

خانم دکتر کیب الهی

دوشنبه 6 اردیبهشت

ساعت ۱4 الی 16

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...