حمایت های روانی اجتماعی و سلامت روان مدافعین سلامت

وبینار رایگان

 حمایت های روانی اجتماعی و سلامت روان مدافعین سلامت

مدرس: زهرا سادات نریمان وند

دوشنبه 28 مهر ماه

ساعت 12 تا 14

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی و کد ملی استفاده کنید

مانند : علی صادقی 3251100000

برای ورود برروی دکمه JOIN کلیک کنید

برای ACCSESS CODE از 123 انگلیسی استفاده کنید