36

فاطمه مهدوی نیا

حوزه کاری : مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، تعارض و طلاق و خیانت مشاوره فردی

مدرک : ارشد روانشناسی مثبت گرا
حوزه کاری : مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، تعارض و طلاق و خیانت مشاوره فردی
عضو سازمان نظام روانشناسی به شماره ۲۰۰۱۱

سایر اعضاء

نوبت دهی